ebbtcbindex11_0.gif

ebbtcbindex161_0.gif

ebbtcbindex31_0.gif

ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

 ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์  

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

 

    มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระบบชลประทาน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่ชลประทาน ไร่ ในเขตตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลบ้านม่วง ตำบลทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลธารละหลอด รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร ในการพิจารณาแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในด้านการส่งน้ำ และการใช้น้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ซึ่งประกอบด้วย
     1.งานธุรการและปฏิบัติการทั่วไป
     2.งานปฏิบัติการส่งน้ำและบำรุงรักษา
     3.งานปฏิบัติการซ่อมแซมและปรับปรุง

 บุคลากรประจำฝ่าย

 
นางสาวพจนา   วรนาม
 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

    ลูกจ้างประจำ

                                                            
                                                     นายยอดเพ็ชร   ทองศรี          นายทองหล่อ   แก้วประเสริฐ           นายประจักษ์   ประตูชัย
                                                    ช่างฝีมือสนาม ช3           ช่างฝีมือสนาม ช3           ช่างฝีมือสนาม ช3

                                                           
                                                     นายบรรพจน์   ผลเรือง                 นายประจักษ์   ช่างเชื่อง                  นายบุญส่ง   เชื่อใจ
                                                    ช่างฝีมือสนาม ช3      พนักงานชลประทาน บ2       ช่างฝีมือสนาม ช3

      พนักงานราชการ

                                                                              
                                                                                นายสุริยน   อินทา               นายวรานนท์   เมืองมิ่ง
                                                                          นายช่างชลประทาน      นายช่างชลประทาน

 ลูกจ้างชั่วคราว

                                                                            
                                                                       นางสาวพุทธรักษา  จอดนอก           นางสาวสุภาวดี   ลานอก
                                                                             พนักงานทั่วไป               พนักงานทั่วไป

 


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail : pimaiirrdam@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
พัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน