ebbtcbindex11_0.gif

ebbtcbindex161_0.gif

ebbtcbindex31_0.gif

ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

 ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์  

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

    ข้อมูลทั่วไป

     1.1 ชื่อฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา สชป. 8 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ.2494-2498 โครงการก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ.2496

     1.2 ที่ตั้งหัวงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
     1.3 ที่ตั้งหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เลขที่ 322 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110 โทรศัพท์ 0-4447-1606
     1.4 แหล่งน้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.18+655 ถึง กม.25+102

     1.5 แหล่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์  เขื่อนทดน้ำและระบายน้ำ

     1.6 ปริมาณน้ำเก็บกักของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 คือ
     1.7 ปริมาณน้ำเก็บกักของโครงการฯ คือ ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลตั้งแต่บริเวณเหนือเขื่อนพิมาย ตลอดไปพนังกั้นน้ำมูล ถึงบ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ ยาวประมาณ 13.337 กม.

     1.8 ปริมาณน้ำผ่านสูงสุดของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 10.963 ลบ.ม./วินาที

     1.9 ปริมาณน้ำผ่านสูงสุดของโครงการฯ 27.680 ลบ.ม./วินาที

     1.10 พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ทั้งหมด 40,873 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 35,397 ไร่

     1.11 พื้นที่โครงการทั้งหมด 180,000 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 152,931 ไร่

     1.12 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา มี คลองส่งน้ำ รวม 7 สาย รวมความยาว 40.102 กม. คลองระบายน้ำรวม 3 สาย รวมความยาว 31.256 กม

 บุคลากรประจำฝ่าย

 
นายประเสริฐ   หัสครบุรี
 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

bar_green_7.gif

    ลูกจ้างประจำ

                                                               
                                                           นายณัฐชัย   ชื่นมณี                นายมานิต   นาคขำ              นายสุวัฒน์   จิตรพิมาย
                                                        ช่างฝีมือสนาม ช3          ช่างฝีมือสนาม ช3          ช่างฝีมือสนาม ช3

bar_green_6.gif

          พนักงานราชการ

                                                                                      
                                                                                    นายภูวนัย   ไตรผักแว่น               นายเจษฎา   ธงศรี
                                                                                  นายช่างชลประทาน        นายช่างชลประทาน

bar_green_5.gif

         ลูกจ้างชั่วคราว

                                                                
                                                         นางสาวนันธิดา   บุญชิต                 นายณัฐวุฒิ   ชัยมูล               นางสาวเกษร  ซอสูงเนิน
                                                        เจ้าพนักงานธุรการ              นายช่างโยธา                พนักงานทั่วไป

 bar_green_4.gif
 


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail : pimaiirrdam@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
พัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน