ebbtcbindex11_0.gif

ebbtcbindex161_0.gif

ebbtcbindex31_0.gif

ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

 ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์  

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระบบชลประทาน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่ชลประทาน ไร่ ในเขตตำบลดงใหญ่ ตำบลกระชอน รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร ในการพิจารณาแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในด้านการส่งน้ำ และการใช้น้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ซึ่งประกอบด้วย
     1.งานธุรการและปฏิบัติการทั่วไป
     2.งานปฏิบัติการส่งน้ำและบำรุงรักษา
     3.งานปฏิบัติการซ่อมแซมและปรับปรุง

 บุคลากรประจำฝ่าย

 
นายนิรุตติ   พันธุโอสถ
 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

   bar_green.gif

 ลูกจ้างประจำ

                                                                                         
                                                                                     นายพิชิต   ด้วงทะเล                  นายกิติศักดิ์   จอยนอก
                                                                                   ช่างฝีมือสนาม ช3               ช่างฝีมือสนาม ช3

                    bar_green_1.gif


            พนักงานราชการ

              
                                       นายพิษณุ   ดวงจันทร์                        
                            นายช่างชลประทาน            

bar_green_2.gif

 ลูกจ้างชั่วคราว

                                               
                                    นายประพัฒน์  สุวชาติ                 นายพิสิษฐ์   เกื้อกูล                  นายอานนท์    พูนแก้ว             นางสาวพณิชา   พานแสวง
                                  เจ้าพนักงานธุรการ         เจ้าพนักงานธุรการ            พนักงานขับรถยนต์               พนักงานทั่วไป

bar_green_3.gif
 


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail : pimaiirrdam@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
พัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน