ebbtcbindex11_0.gif

ebbtcbindex161_0.gif

ebbtcbindex31_0.gif

ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

 ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์  

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

 

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระบบชลประทาน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่ชลประทาน ไร่ ในเขตตำบลท่าหลวง ตำบลดงใหญ่ ตำบลชีวาน รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร ในการพิจารณาแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในด้านการส่งน้ำ และการใช้น้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ซึ่งประกอบด้วย
     1.งานธุรการและปฏิบัติการทั่วไป
     2.งานปฏิบัติการส่งน้ำและบำรุงรักษา
     3.งานปฏิบัติการซ่อมแซมและปรับปรุง

 บุคลากรประจำฝ่าย

 
นายวรพงษ์   หล่ายบุญ
 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

bar_green_3.gif

    ลูกจ้างประจำ

                                                              
                                                        นายนพดล   นาคโคตร                 นายบรรเทิง   มวยดี                 นายทองสา   เถียนนอก                
                                                        ช่างก่อสร้าง ช3           ช่างฝีมือสนาม ช3           ช่างฝีมือสนาม ช3            

                                                             
                                                          นายสุรศักดิ์   ผลนา               นายมาโนช   นาคโคตร                 นายบุญส่ง   รั้วไชย 
                                                      พนักงานทั่วไป บ2               คนสวน บ2                  ช่างก่อสร้าง ช3

bar_green_2.gif

      พนักงานราชการ

              
                                       นายสุทธิพงษ์   หอมแพง                        
                            นายช่างชลประทาน            

bar_green.gif

 ลูกจ้างชั่วคราว

                                                    
                                 นายพงษ์ศักดิ์์   สุวรรณดี          นางสาวเบญจมาภรณ์   ภักดีนอก      นางสาวเนตรชนก  ดวงสวัสดิ์          นางสาวจุฑาพร   ตองอ่อน
                                     นายช่างโยธา                เจ้าพนักงานธุรการ              พนักงานทั่วไป                 พนักงานทั่วไป

 bar_green_1.gif


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail : pimaiirrdam@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
พัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน