ebbtcbindex11_0.gif

ebbtcbindex161_0.gif

ebbtcbindex31_0.gif

ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

 ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์  

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระบบชลประทาน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่ชลประทาน 35,046 ไร่ ในเขตตำบลในเมือง ตำบลท่าหลวง  ตำบลกระเบื้องใหญ่  รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร ในการพิจารณาแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในด้านการส่งน้ำ และการใช้น้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝึกอบรมเกษตรกร   ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ซึ่งประกอบด้วย
     1.งานธุรการและปฏิบัติการทั่วไป
     2.งานปฏิบัติการส่งน้ำและบำรุงรักษา
     3.งานปฏิบัติการซ่อมแซมและปรับปรุง

บุคลากรประจำฝ่าย

 
นายธนกันต์   เมืองแก้ว
 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

bar_green_3.gif

ลูกจ้างประจำ

                                             
                                   นายบุญเที่ยง   มวยดี             นายดำเนิน   พงศ์อุดม                นายเชนท์   มุ่งลา                      นายสำ   ฝ่ายเพ็ชร
                                 ช่างฝีมือสนาม ช3         พนักงานธุรการ ส3            ช่างก่อสร้าง ช3           ช่างฝีมือสนาม ช3

                                             
                                  นายอนุชาติ   จีนครุฑ              นายอนุชา   พงษ์พิมาย             นายทองสุข   รั้วไชย              นายเกียรติกร   อิ่มทองสุข 
                                ช่างฝีมือสนาม ช3           ช่างฝีมือสนาม ช3          ช่างฝีมือสนาม ช3         ช่างฝีมือสนาม ช3

bar_green_2.gif

พนักงานราชการ

                                                                                
                                                                           นายอนันต์   สีมันตะ                     นายวีระวุฒิ   อ้นคำ
                                                                      นายช่างชลประทาน             นายช่างชลประทาน

 bar_green_1.gif

 ลูกจ้างชั่วคราว

                                             
                                  นางวรรณา   พงศ์อุดม                นางสาวยสุตมา   สืบค้า          นางสาวแพรวพรรณ   หมั่นดี            นางบุญนารถ   สืบค้า
                                เจ้าพนักงานธุรการ             พนักงานทั่วไป               พนักงานทั่วไป               พนักงานทั่วไป

 bar_green_4.gif


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail : pimaiirrdam@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
พัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน