ebbtcbindex11_0.gif

ebbtcbindex161_0.gif

ebbtcbindex31_0.gif

ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

  ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์  

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนด้านจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมดูแลงานปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทาน อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ซึ่งประกอบด้วย
      1.งานบริหารและจัดการน้ำ
      2.งานบริหารสินทรัพย์และทางน้ำชลประทาน
      3.งานวางแผนซ่อมแซมและปรับปรุง
 

 บุคคลากรประจำฝ่าย

 

  
  นายสันติพันธุ์ พันธุขันธ์
 หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

       
  bar_green_2.gif

 ลูกจ้างประจำ

 

                                                                                       

                                                                         นายฉัตรนรินทร์   คงสุข                               นายเวนิช   ศรีสวาสดิ์
                                                                                        พนักงานวัดระดับน้ำ บ2                              พนักงานเกษตร ส3

            
  bar_green.gif

 ลูกจ้างชั่วคราว

 

                                                
                                    นางสาวสมบัติ   คงศิลา               นางสาวจงกล   คร่ำสุข            นางสาวผกาพันธ์   กุลนอก           นายสุทธิรักษ์   มานะงาน
                                             นักจัดการงานทั่วไป                  นักจัดการงานทั่วไป                     พนักงานทั่วไป                       พนักงานทั่วไป

bar_green_3.gif

 


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail : pimaiirrdam@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
พัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน