ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
แผนงานสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์

      ที่มา

           ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1.2 ล้านไร่โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์      ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรมีพื้นที่ชลประทานรวม 164,635 ไร่ เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งต้องประสบปัญหาภัยธรรมชาติ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) เกือบทุกปี

           สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวและตรวจราชการในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น    ราษฎรได้แจ้งความต้องการขอโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ (ในส่วนงานแก้ปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก) จำนวน 43 โครงการ

     สภาพปัญหา

           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นโครงการประเภทเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำ จึงไม่มีน้ำต้นทุนที่แน่นอนต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำท่าเป็นหลัก    ในปีน้ำมากปริมาณน้ำที่เข้าสู่พื้นที่ก็ไม่สามารถระบายได้ทัน เช่นเดียวกับปีน้ำแล้ง ปริมาณน้ำก็ไม่พอทำการเกษตร

                                                                                     สภาพความตื้นเขินของคูคลองในปัจจุบัน