ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ebbtcbindex11_0.gif

ebbtcbindex161_0.gif

ebbtcbindex31_0.gif

ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

แผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

1.ระบบระบายน้ำลำตะกลึงพร้อมอาคารประกอบ เพื่อผันปริมาณน้ำบางส่วนจากลำเชิงไกรที่จะมาลงแม่น้ำมูลให้เข้าลำตะกลึงและไปลงลำสะแทด ช่วยลดปริมาณน้ำจากลำเชียงไกร ที่จะผ่านอำเภอพิมาย

2.ระบบระบายน้ำลำน้ำมูล-ลำสะแทดเพื่อผันปริมาณน้ำในลำน้ำมูลที่จะไหลมาสู่ตัวเมืองพิมายเข้าลำนางเหริญและเข้าลำนางคราญ ไปลงลำสะแทด

3. ระบบระบายน้ำลำน้ำเค็ม  เพื่อผันน้ำจากลำจักราชที่จะไหลเข้าตัวเมืองพิมายไปลงลำน้ำมูลช่วงที่ผ่านอำเภอพิมายไปแล้ว

4. ปตร.หาดแสงจันทร์  เพิ่มพื้นที่การเกษตร 65,000 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในลำจักราชไม่ให้ไหลลงลำน้ำมูล  และทดน้ำเข้าลำน้ำเค็ม

 

งานระบบระบายน้ำลำห้วยตะกลึง

ได้มีการดำเนินการดังนี้

 1. ปี 2555  ได้มีการก่อสร้างอาคารระบายน้ำในลำห้วยตะกลึงและลำสะแทด จำนวน 7  แห่ง คือ

        1.1 ทรบ.บ้านหนองอ้อ บ้านหนองอ้อ  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

        1.2  ปตร.บ้านโนนตะกั่ว บ้านโนนตะกั่ว  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

        1.3  ปตร. บ้านดงพลอง บ้านดงพลอง  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

        1.4  ปตร.บ้านขาคีม บ้านขาคีม  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

        1.5  ปตร.บ้านใหม่เกษมใต้ บ้านใหม่เกษมใต้ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

        1.6  ปตร. บ้านสะแทด บ้านสะแทด ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

        1.7 ปตร.บ้านคอนเมือง บ้านคอนเมือง ตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

    ได้รับงบประมาณแล้ว

  2.1 ระบบระบายน้ำลำห้วยตะกลึง ช่วงบ้านดงพลอง   งบประมาณปี 2558 เพิ่มเติม (งบกลาง) วงเงิน 30,000,000 บาท

  2.2 ระบบระบายน้ำลำห้วยตะกลึง  ช่วงบ้านโนนตะกั่ว ถึงบ้านขาคีม งบประมาณปี 2558 เพิ่มเติม (งบเงินกู้)  วงเงิน 82,213,200  บาท

3. ปีงบประมาณ 2559 งบปกติ วงเงิน

    3.1 ระบบระบายน้ำลำห้วยตะกลึง ช่วงบ้านเมืองที

อุทกภัย ปี 2553