นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์  ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และเทศบาลตำบลพิมาย ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และสภาพการใช้งานของสะพานแขวนภายในอุทยานไทรงาม

ณ บริเวณอุทยานไทรงาม โครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

หน้าหลัก