ภาพ "โครงการฝึกอบรมยุวชลกร   หลักสูตร  ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน"
นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข  ฝวศ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ  
มี นายสฐิพงษ์  รามโกมุท  ฝจน.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและนำยุวชลกรจากโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย เรียนรู้งาน
ณ เขื่อนลำพระเพลิง  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย
 โดยมี นายประเทือง  วันดี  ฝจน.คบ.ลำพระเพลิง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และนำเยี่ยมชมเขื่อนลำพระเพลิง

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556
 
หน้าที่1 ,  หน้าที่2
  Share

หน้าหลัก