ebbtcbindex11_0.gif

ebbtcbindex161_0.gif

ebbtcbindex31_0.gif

ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

 ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์  

ฝ่ายช่างกล

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ซึ่งประกอบด้วย
      
1.งานยานพาหนะ
      2.งานซ่อมบำรุง
      3.งานสื่อสาร ไฟฟ้า ปะปา

 บุคลากรประจำฝ่าย


นายอภินันท์   พิมพ์พา

 หัวหน้าฝ่ายช่างกล

bar_green_2.gif

ลูกจ้างประจำ

                             
         นายผดุงเกียรติ   หาญสุวรรณ       นายทองสวัสดิ์   ไวพิมพ์           นายพัว   หวังเสริมกลาง                นายสมพงษ์   เพิ่มพูล              นายอดิศร   คงเจริญสุข 
         ช่างเครื่องจักรกล ช4       ช่างช่างไฟฟ้า ช3       พนักงานขับรถยนต์ ส2       ช่างฝีมือสนาม ช3       ช่างเครื่องจักรกล ช3

 bar_green_1.gif

พนักงานราชการ

                                                             
                                                      นายปิยะวิตร   สุทธิศิลป์             นายปรีชา   ประนัดเต                  นายเฉลิมชาติ   ไชยา
                                                  พนักงานเครื่องจักรกล         นายช่างไฟฟ้า              นายช่างเครื่องกล

 bar_green.gif

 ลูกจ้างชั่วคราว 

                          
                   นางหทัยกาญจน์   ธงศรี           นางสาวพีชญา  พิมพ์ปรุ
                     พนักงานทั่วไป               พนักงานทั่วไป

 bar_green_3.gif

 


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail : pimaiirrdam@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
พัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน