ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลงตำแหน่ง วัน / เดือน / ปี ตามคำสั่ง

1

นายปิ่ว               พันธ์โป๊ะ

-

พ.ศ.2482 - พ.ศ.2484

2

นายประจวบ       มัธยมจันทร์

-

พ.ศ.2485 - พ.ศ.2485

3

นายสำราญ        มหานิรานนท์

-

พ.ศ.2486 - พ.ศ.2486

4

นายพิณ             สว่างสวัสดิ์

-

พ.ศ.2487 - พ.ศ.2489

5

นายชฎิล            พันธ์ทนะแพทย์

-

พ.ศ.2490 - พ.ศ.2492

6

นายธัญญา         ผลสมบัติ

ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

พ.ศ.2493 - พ.ศ.2495

7

นายจำนงค์        สิทธิสงคราม

ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

พ.ศ.2496 - พ.ศ.2499

8

นายสุพจน์         สุวรรณกำจาย

ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

พ.ศ.2500 - พ.ศ.2502

9

นายเฉลย           เทพสุยะ

ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

พ.ศ.2503 - พ.ศ.2504

10

นายประชา         วงศ์เกตุ

ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

พ.ศ.2505 - พ.ศ.2523

11

นายอุบล            เลิศประเสริฐ

ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

พ.ศ.2524 - พ.ศ.2527

12

นายแสงทอง      เสนาะล้ำ

ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

พ.ศ.2528 - พ.ศ.2532

13

นายทวีศักดิ์       ปัญญาศิริกุล

ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

พ.ศ.2533 - พ.ศ.2543

14

นายสุพจน์         คงสถิตย์ธรรม

ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

พ.ศ.2543 - 24 พ.ย.2543

15

นายศรัทธา        หรั่งรอด

ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

24 พ.ย.2543 - 8 ม.ค. 2547

16

นายศรัทธา        หรั่งรอด

ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

8 ม.ค. 2547 - 24 พ.ค. 2550

17

นายนรุษม์ชัย     ช่วยชูวรรธนันท์

ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

24 พ.ค.2550 - 30 ก.ย. 2553

18

นายกิติกุล          เสภาศีราภรณ์

ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

9 ธ.ค.2553 - 30 ก.ย.2556

19

นายพจน์            เกษชุมพล

ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

1 ต.ค.2556 - 9 เม.ย. 2562

20

นายคำรณ          เตียตระกูล

ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

25 เม.ย..2562 - ปัจจุบัน