ebbtcbindex11_0.gif

ebbtcbindex161_0.gif

ebbtcbindex31_0.gif

ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

  ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์  

ฝ่ายวิศวกรรม

 

       มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงาน และควบคุมงบประมาณในทุกกิจกรรมของโครงการ พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ  ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตโครงการ  สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการเบื้องต้น รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานรวบรวมเก็บสถิติ ข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล  จัดทำรายงานในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน  
ซึ่งประกอบด้วย
     1.งานพิจารณาโครงการและสำรวจออกแบบ
     2.งานแผนงานและงบประมาณ
     3.งานติดตามประเมินผลรายงาน

  บุคลากรประจำฝ่าย

 

  
 นายธงชัย สิริทองสาคร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

 

         ข้าราชการ
  วิศวกรชลประทาน

bar_green.gif

        ลูกจ้างประจำ
 


นายกรกฏ   คร่ำสุข
 ช่างฝีมือสนาม ช3

bar_green_1.gif

        พนักงานราชการ
 

                                                             

                                                  นางสาวเบญจมาศ   โสภาสิน          นางสาวอัจฉรา   จิตงาม
                                                          
    นายช่างชลประทาน       นายช่างชลประทาน      นายช่างชลประทาน

bar_green_2.gif

         ลูกจ้างชั่วคราว
 

                                                                           

                                                                        นางสาวการเกศ   คำจีน           นางสาวมัณฑณา   พัฒนพานิช
                                                                      นักจัดการงานทั่วไป              พนักงานทั่วไป

 bar_green_3.gif

 


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail : pimaiirrdam@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
พัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน