ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์


งานบริหารทั่วไป

 

    มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านบัญชีและการเงิน  ด้านพัสดุครุภัณฑ์ ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริการด้านอื่นๆ รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของโครงการฯ และหน่วยงานของกรมชลประทาน เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานชลประทานให้เกษตรกรได้เข้าใจอย่างถูกต้อง มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งประกอบด้วย
     1.หน่วยธุรการ
     2.หน่วยการเงินและบัญชี
     3.หน่วยพัสดุ

 บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป

  
  นางสาวสมปอง   ภูศิริ
   หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 หน่วยธุรการ

ลูกจ้างประจำ

                                                                          
                                                                          นางขวัญใจ   ฤทธิ์สุข               นายสุนทร   คล่องชอบ
                                                                                          
พนักงานพิมพ์ ส3         พนักงานธุรการ ส3

ลูกจ้างชั่วคราว

                                             
                              นางสาวหทัยชนก   ทรงวาจา        นางสาวอรอนงค์   นาเพชร        นางสาวญาณิศา   นันทพันธ์       นางสาวยุพาภรณ์   นอนกลาง
                                           
พนักงานทั่วไป                 พนักงานทั่วไป               พนักงานทั่วไป               พนักงานทั่วไป

                                   
                                นางสาวสมจิตร   สุขประเสริฐ             นางสุรีย์   ว่ากลาง
                                           แม่บ้าน                        แม่บ้าน

 bar_green.gif

 หน่วยการเงินและบัญชี

ข้าราชการ

  
   นางสาวสมปอง   ภูศิริ
   
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลูกจ้างชั่วคราว

                                            
                              นางสาวรุ่งอรุณ   ยอดสุรินทร์        นางสาวยุวรี   ประพฤติชอบ        นางสาวจุฑารัตน์   พุฒทอง       นางสาวสุชัญญา   ยอดสุรินทร์
                                     
นักจัดการงานทั่วไป             พนักงานทั่วไป               พนักงานทั่วไป               พนักงานทั่วไป

 bar_green.gif

 หน่วยพัสดุ

ข้าราชการ

 
  นางมยุรี   ตระการกุลธร
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ

                                                                            
                                                                           นายสถาพร   พุฒทอง                   นายเสริม   รั้วไชย
                                                                                         
  พนักงานพัสดุ ส3            พนักงานพัสดุ ส3

พนักงานราชการ

 
นางศรินรัตน์   ประนัดเต
เจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

                           
     นางสาวกัญญาภัทร   แร้นพิมาย        นางสาวเนตรนภา   ศิริดล         นางสาวนุชจนาถ   แสงโยธา          นางสาววาสนา   สืบค้า            นางสาวณัฐนิชา   อิ่มทองสุข
          
นักจัดการงานทั่วไป         เจ้าพนักงานธุรการ         เจ้าพนักงานธุรการ           พนักงานทั่วไป                พนักงานทั่วไป

 bar_green.gif


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail : pimaiirrdam@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
พัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน